Promocje

Kategorie

certyfikat

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.oplatki-charistia.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 • Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących w sklepie www.oplatki-charistia.pl (dalej Sklep).
 • Właścicielem Sklepu jest firma Charistia Łukasz Cieślik Spółka Jawna z siedzibą w Kozach przy ul. Kalinowej 10, NIP: 937 00 02 875, REGON: 070487654, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128002.
 • Szczegółowe informacje odnośnie usług świadczonych w Sklepie znajdują się w Regulaminie Sklepu Charistia.
 • Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (np. rejestracja użytkownika), a następnie do rozliczenia prowadzonej działalności. Odmowa podania określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.
 • Polityka ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie Kupujących o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi.
 • Podstawowymi aktmi prawnym obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych są Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz 1000).


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Charistia Łukasz Cieślik Spółka Jawna z siedzibą w Kozach przy ul. Kalinowej 10, 43-340 Kozy,  tel. 516 515 915 e-mail: sklep@charistia.info

DANE OSOBOWE

 • Administrator w trakcie rejestracji w Sklepie zbiera następujące dane: adres e-mail i hasło, którego Kupujący będzie używał w Sklepie.
 • W celu dokonania transakcji zakupu Administrator zbiera następujące dane: 
  • dane osobowe: imię, nazwisko;
  • dane tele-adresowe: adres zamieszkania, adres wysyłki, numer telefonu kontaktowego;
  • dane dotyczące płatności: forma płatności, typ karty kredytowej, nr karty kredytowej, datę ważności, numer CW.
 • W trakcie kontaktu z poprzez stronę internetową – formularz kontaktowy, telefon, pocztę mailową Administrator zbiera następujące dane: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.
 • Podczas wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z korzystaniem ze Sklepu Administrator zbiera dane osobowe Kupujących w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym w celu kontaktowania się z Kupującym w związku z jej realizacją - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit c RODO (w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych);
 • obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego i innych wniosków - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności);
 • prowadzenia działań marketingowych za uprzednio wyrażoną zgodą Kupującego - art. 6 ust. 1 lit. a RODO - (za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO).

ODBIORCY DANYCH

 • Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane innym podmiotom – odbiorcom danych, które będą je przetwarzały w imieniu Administratora, a to w szczególności:
  • upoważnionym pracownikom i współpracownikom;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS);
  • podmiotom wspierającym prowadzoną przez Administratora działalności, w szczególności dostawców rozwiązać IT.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe Kupującego przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i zachowania zasady rozliczalności.
 • Administrator przechowuje dane przez okresy wskazane poniżej:
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody - do czasu jej odwołania;
  • dane zawarte w umowach - przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;
  • dokumenty związane z rękojmią lub reklamacją - przez okres jednego rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  • dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres jednego roku celem zachowania zasady rozliczalności;
  • dokumenty rozliczeniowe wytworzone zgodnie z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego, oraz związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną - przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania;
  • przetwarzanie danych osobowych Kupującego w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora - do czasu zgłoszenia przez Kupującego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Kupującego lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

 • Kupującemu, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Kupującego.
 • Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych charakteryzujących sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Kupujących, zbieranych podczas połączeń internetowych, które wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych.
 • Dane Kupujących, o których mowa powyżej mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw.